Rad u redakcijama naučnih časopisa:
1981-2002. član Redakcionog odbora međunarodnog časopisa „General Physiology and Biophysics“, Bratislava;
1978-1990. član Redakcionog odbora medjunarodnog časopisa „Studia biophysica“, Berlin;
1985. izabran za Redaktora edicije „Savremena biofizika“ Beograd;
1990-1998. član Redakcionog odbora međunarodnog časopisa „Kukuruza i sorgo“, Moskva.
Ostalo: biran je u Izdavački savet časopisa „Agrohemija“, u dva mandata.
više puta biran za redaktora i člana redakcionog odbora zbornika naučnih radova Instituta za kukuruz „Zemun Polje“.